ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม

.....

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ส่วนการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exercise: TTX)

วันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสถานการณ์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
และ การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

การอบรมปรับมาตราฐานรองรับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พิธีเปิดฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสถานการณ์และแนวทางการควบคุมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

การประชุมหน่วยงานและการสำรวจพื้นที่รองรับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (C-MEX 19)

วันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

การประชุมพิจารณาแนวทางการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (C-MEX 19)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๖๑

การประชุมประเมินแนวโน้มภัยความมั่นคงเพื่อกำหนดสถานการณ์การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (C-MEX 19)

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๖๑

พิธีเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
(การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ)

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

การฝึกภาคสนามในประเด็นเรื่อง การต่อต้านการก่อการร้ายสากล

วันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

การฝึกภาคสนามในประเด็นเรื่อง การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วันที่ ๖ – ๑๐ สิงหาคม ๖๑

ดาวน์โหลด

.....
.....

Document

.....

.....

Video

.....
เกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ที่ให้ทุกภาคส่วน ได้เข้ามาผนึกกำลังร่วมกันในลักษณะประชารัฐ
เพื่อสร้างระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นกรอบทิศทางหลักในการขับเคลื่อนเรื่อง ดังกล่าว ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
(เรื่องการพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ)
กลยุทธ์ที่ ๙ ได้ระบุให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในการทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติ ของระบบบัญชาการเหตุการณ์
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานภาคสนามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์จำลองรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องให้ความสำคัญกับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติที่ต้องมีการบูรณาการแผนด้านความมั่นคงและสาธารณภัยอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ระดับกระทรวง/กรมและระดับชาติ


สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ หรือ C-MEX (National Crisis Management Exercise) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ออำนวยการและประสานให้หน่วยงานได้ร่วมกันฝึกทดสอบกระบวนการวางแผน
และการนำแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมของประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับชาติ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ได้มอบนโยบายให้หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
โดยให้นำแผนและแนวทางปฏิบัติมาทดสอบในการฝึกซ้อมตามสถานการณ์จำลองการจัดการภัยแบบต่าง ๆ
และขอให้ผู้บริหารระดับสูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามาเป็นผู้รับการฝึก
เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการบริหารวิกฤตการณ์
ประกอบกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ต้องการเห็นการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้นครอบคลุมประเด็นความมั่นคงที่สำคัญ


 • C-Mex19

 • (C-MEX 18)

  ครั้งที่ ๑๒ การฝึกฯ ประจำปี ๒๕๖๑

  ดำเนินการฝึกภายใต้ประเด็นการฝึก รวม ๗ ประเด็น ประกอบด้วย การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี การบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์ การควบคุมการผ่านจุดผ่านแดน การผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ การบริหารจัดการสาธารณภัย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยแบ่งส่วนการฝึกออกเป็น ๒ ช่วง คือ การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร และการฝึกภาคสนาม (FTX) ในห้วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๑

 • (C-MEX 17)

  ครั้งที่ ๑๑ การฝึกฯ ประจำปี ๒๕๖๐

  กำหนดสถานการณ์ฝึกหลัก ครอบคลุมการฝึกใน ๖ ประเด็นภัยความมั่นคง ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การบริหารจัดการภัยความมั่นคงทางทะเล การระดมสรรพกำลังเพื่อการป้องกันประเทศ การบริหารจัดการสาธารณภัย การบริหารจัดการภัยนิวเคลียร์และรังสี และการบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์ โดยรูปแบบการฝึกประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise: CPX ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และการฝึกภาคสนาม (Field training exercise: FTX) ห้วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล และ พื้นที่ต่างจังหวัด ได้แก่ จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี

 • (C-MEX 16)

  ครั้งที่ ๑๐ การฝึกฯ ประจำปี ๒๕๕๙

  กำหนดสถานการณ์ฝึกหลักจากสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในประเด็นภัยคุกคามจากการก่อการร้ายสากล ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเล และการบริหารจัดการ สาธารณภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดภูเก็ต

 • (C-MEX 15)

  ครั้งที่ ๙ การฝึกฯ ประจำปี ๒๕๕๘

  กำหนดสถานการณ์ฝึกหลักจากสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security) ประกอบด้วย การกระทำอันเป็นโจรสลัด/การปล้นเรือโดยอาวุธเหตุการณ์ร้ายแรงทางทะเล และการใช้ประโยชน์จากทะเลที่ผิดกฎหมายและเป็นภัย ต่อระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่ตั้งหน่วยงานที่รับการฝึก จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 • (C-MEX 14)

  ครั้งที่ ๘ การฝึกฯ ประจำปี ๒๕๕๗

  กำหนดสถานการณ์จำลองการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากเส้นเขตแดนด้านตะวันออก (จ.สุรินทร์ /จ.ศรีสะเกษ) การฝึกแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ในพื้นที่ฝั่งตะวันตก (จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี) และการฝึกการจัดการน้ำมันรั่วไหลในทะเลจำนวนมากและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจำนวนมาก (เหตุจากเรือโดนกัน) (จ.ภูเก็ต) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

 • (C-MEX 13)

  ครั้งที่ ๗ การฝึกฯ ประจำปี ๒๕๕๖

  กำหนดสถานการณ์จำลองความขัดแย้งจากการแย่งชิงผลประโยชน์ทางทะเลและการเกิดเหตุการณ์สู้รบชายแดน การก่อวินาศกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมส่งผลให้มีวัตถุอันตรายฟุ้งกระจายไปถึงเกาะเสม็ด จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

 • (C-MEX 12)

  ครั้งที่ ๖ การฝึกฯ ประจำปี ๒๕๕๕

  กำหนดสถานการณ์จำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รอยเลื่อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

 • (C-MEX 11)

  ครั้งที่ ๕ การฝึกฯ ประจำปี ๒๕๕๔

  กำหนดสถานการณ์จำลองการสู้รบบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ (แผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 • (C-MEX 10)

  ครั้งที่ ๔ การฝึกฯ ประจำปี ๒๕๕๓

  กำหนดสถานการณ์จำลองพายุไต้ฝุ่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

 • (C-MEX 09)

  ครั้งที่ ๓ การฝึกฯ ประจำปี ๒๕๕๒

  กำหนดสถานการณ์จำลองแผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 • (C-MEX 08)

  ครั้งที่ ๒ การฝึกฯ ประจำปี ๒๕๕๑

  กำหนดสถานการณ์จำลองพายุไต้ฝุ่นและวัตถุอันตรายรั่วไหลสู่พื้นดินและทะเล ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุดและจังหวัดระยอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑

 • (C-MEX 07)

  ครั้งที่ ๑ การฝึกฯ ประจำปี ๒๕๕๐

  กำหนดสถานการณ์จำลองคลื่นสึนามิในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นการฝึก

......

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การบริหารจัดการสาธารณภัย

กรมการสรรพกำลังกลาโหม

การผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

การต่อต้านการก่อการร้าย

............

ติดต่อ


ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 โซนตะวันตก
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทร. 02-143-9353, 02-142-0117 โทรสาร. 02-143-9346