พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

information

จำนวนผู้เข้าชม

105396
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
128
92
220
104555
2091
3700
105396

Your IP: 18.206.194.161
17-02-2020

โครงสร้าง สตป.

2

นายภพหล้า  ปิยะปานันท์


ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

 

สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและนำไปสู่วิกฤติการณ์ระดับชาติซึ่งเป็นการกระทำจากมนุษย์และจากภัยธรรมชาติ ภัยคุกคามด้านการทหารและสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการป้องกันประเทศ รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(๒) เสนอแนะ จัดทำนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ แผนบริหารวิกฤติการณ์ และแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติตามวงรอบ
(๓) เสนอแนะแนวทาง มาตรการ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) พัฒนาระบบ กลไก และแผนการบริหารจัดการภาครัฐในภาวะวิกฤติ เพื่อให้ครอบคลุมในด้านการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ด้านการป้องกัน การแก้ไข การฟื้นฟู และการประสานเชื่อมโยงระบบบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการบริหารเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตกับหน่วยงานและองค์กรในภาควิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๖) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย