information

จำนวนผู้เข้าชม

105404
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
136
92
228
104555
2099
3700
105404

Your IP: 18.206.194.161
17-02-2020

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔)

ที่มา

                   แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –   ๒๕๖๔) จัดทำขึ้นรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยจะเป็นทิศทางหลักให้ทุกภาคส่วนเข้ามาผนึกกำลังร่วมกันในลักษณะประชารัฐ เพื่อสร้างระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่พร้อมรับมือและสามารถจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับตั้งแต่ภาวะปกติ โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมภัยทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่

๑.      สาธารณภัย มีความเชื่อมโยงกับ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ๑๘ ส่วนงาน

๒.      ภัยที่เกิดจากการสู้รบ มีความเชื่อมโยงกับ แผนป้องกันประเทศ และแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

๓.      วิกฤตการณ์ความมั่นคง มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

กรอบแนวคิด

                   . การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

                   ๒. การผนึกกำลังทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ

                   ๓.การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ

                   ๔.       การจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ในภาวะปกติ

                   ๕.การใช้กลไกที่ประสาน สอดคล้อง บูรณาการ และมีเอกภาพ

วิสัยทัศน์

                   “ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ทุกภาคส่วน ตระหนัก เชื่อมั่น พร้อมรับมือ และจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างบูรณาการ”

วัตถุประสงค์

                   ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้เป็นทิศทางและแนวทางหลัก ในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

                   .เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และศักยภาพของทุกภาคส่วน ให้มีความตระหนัก และมีความเข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐ

                   . เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคาม

                   ๔.เพื่อให้การบริหารจัดการแผนเกิดการบูรณาการและผนึกกำลังทุกภาคส่วนในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

                   ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก เชื่อมั่น มีภูมิคุ้มกัน และพร้อมเข้ามาผนึกกำลังในการป้องกัน (Prevention) การเตรียมพร้อม (Preparedness) การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ (Response) การฟื้นฟู (Recovery) การลดผลกระทบ (Mitigation) การปรับตัว (Adaptation) และการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (ThreatRiskReduction) ภายใต้การบริหารจัดการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ (ProactiveComprehensiveManagement) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และยั่งยืน

๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และศักยภาพของทุกภาคส่วนให้มีความตระหนัก และความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะประชารัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามกับต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการแผนมีการบูรณาการและผนึกกำลังในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

๑.      รัฐบาลส่งสัญญาณอย่างชัดเจนและต่อเนื่องในการให้ความสำคัญกับระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติโดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ

๒.      การมีแผนรองรับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ

๓.      การมีความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมกับต่างประเทศอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง

๔.      ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคประชาชนให้การยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

การขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ

          แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –   ๒๕๖๔) ได้กำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกรองรับตั้งแต่

ระดับนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ระดับอำนวยการและประสานงาน ได้แก่ หน่วยงานกำกับ และหน่วยงานหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ระดับปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน